Κτήριο υπεραγοράς τροφίμων 'ΑΒ Βασιλόπουλος' στο Αίγιο

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: Εγκαταστάσεις ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, πυρανίχνευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού.
Έτος εκτέλεσης 2007.