Ξενοδοχείο 'Πεντελικόν' στο Κεφαλάρι

Ανακατασκευή εστιατορίου La Terrace και κέντρου SPA. Kατασκευή εξ ολοκλήρου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: Εγκαταστάσεις ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, πυρανίχνευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης , κλιματισμού.
Έτος εκτέλεσης 2007.