Δημαρχείο δήμου Συμπολιτείας, Αίγιο Αχαΐας, συνολικού εμβαδού 800m2

Κατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρά, ασθενή, BMS, πυρανίχνευση, σύστημα ασφαλείας, κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, δίκτυο κατάσβεσης CO2).
Έτος εκτέλεσης 2006 έως 2007.