Κτήριο γραφείων-ιατρείων της εταιρείας Μάρφιτς, στο Χαλάνδρι

Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δίκτυα: ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων.
Έτος εκτέλεσης 2010 συνεχιζόμενη έως και σήμερα.