Κτήρια Τηλεπικοινωνιών ΤΙΜ σε Πάτρα, Καβάλα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου.