Ξενοδοχείο ‘Ledra Marriott’, Συγγρού 115

Επέκταση υφιστάμενου κτηρίου με νέα δωμάτια και σουίτες, ανακατασκευή παλαιών σουιτών, ανακατασκευή κεντρικού μηχανοστασίου. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού, φυσικού αερίου, ατμού, σύνδεση ατμογεννήτριας, ψύκτη απορρόφησης, κ.λ.π.
Έτος εκτέλεσης 2002 έως 2004.