Μηχανοστάσιο Κεντρικού Μηχανογραφικού κέντρου Τράπεζας EUROBANK (πρώην κτίρια Οργανισμού ‘Αθήνα 2004’), Ν. Ιωνία Αττικής

Κατασκευή εξ ολοκλήρου του κεντρικού μηχανοστασίου Κλιματισμού, καθώς και του δικτύου σωληνώσεων για τις υπόλοιπες μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Έτος εκτέλεσης 2006.