Κτήριο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (GIS, Δ.Ε.Η. Θεσσαλονίκης), συνολικού εμβαδού 1.100m2

Κατασκευή όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, δίκτυο κατάσβεσης CO2).
Έτος εκτέλεσης 2006 έως 2007.