Χερσαία Ζώνη Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Φλοίσβου, Π. Φάληρο

Ανακατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δίκτυα: ύδρευσης, αποχέτευσης, αναρρόφησης κενού και πυρόσβεσης.
Έτος εκτέλεσης 2014.